JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT DO POZWOLENIA NA BUDOWOWĘ

 

Należy zwrócić się do Architekta

________________________________________________________________________________________________

1. Architekt wykonanuje DOSTOSOWANIE tj. dostosowanie projektu do istniejących w danym terenie warunków.

Uwaga: Listę polecanych przez nas Biur adaptujących projekty podajemy na naszej stronie internetowej w zakładce "Punkty sprzedaży" oraz w katalogu Projekty domów jednorodzinnych "Dom u Sniechowskich”

_________________________________________________________________________________________________

2. Architekt wykonanuje PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Architekt adaptujący wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno - wysokościowej oraz dostosuje projekt architektoniczno-budowlany:

  • do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy (WZ);
  • do warunków istniejących na danym terenie:

    - uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (dla gruntów kl. I do III)*

    - dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo - wodnych (jeśli są wymagane powinieneś wykonać badania geologiczne)

    - zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie ( jeśli jest taki wymóg)

    - zaprojektuje planowane trasy przyłączy mediów

_________________________________________________________________________________________________

3. Architekt wykonanuje DOSTOSOWANIE PROJEKTU do indywidualnych potrzeb inwestora – trzeba uzyskać pisemną, bezpłatną zgodę autorską od Pracowni DOMuS.

Uwaga: Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.

ARCHITEKT który wykonuje DOSTOSOWANIE ponosi ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.

_________________________________________________________________________________________________

4. Architekt adaptujący przygotowywuje WNIOSEK O WYŁĄCZENIU GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ lub leśnej na cele budowlane. Jeżeli działka jest położona poza terenami miejskimi.

Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnejStosownie do przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 roku, nr 16, poz. 78 ze zm.), rozpoczęcie procesu budowlanego, a konkretnie realizacji robót budowlanych na gruntach stanowiących użytki rolne klas IV oraz V-VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, lub na gruntach leśnych innych, aniżeli stanowiących własność Skarbu Państwa, wymaga zgody wojewody, wyrażanej w formie decyzji po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Jeżeli zmiana przeznaczenia gruntów na cel nierolniczy lub nieleśny dotyczy użytków rolnych klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha lub gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, decyzja wyłączająca te grunty z produkcji rolniczej lub leśnej musi być wydana odpowiednio przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w odniesieniu do użytków rolnych klas I-III albo przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - w stosunku do gruntów leśnych.

Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele - zarówno przez wojewodę, jak i właściwego ministra - następuje na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. We wniosku dotyczącym wyłączenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) załącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku. Do wniosków o wydanie decyzji przez właściwego ministra (lasy Skarbu Państwa, użytki rolne) wojewoda dołącza swoją opinię. Decyzja o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych lub leśnych następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, po dniu faktycznego wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym warto zwrócić uwagę, iż jeżeli plan miejscowy nie przewiduje możliwości wyłączenia z produkcji poszczególnych gruntów leśnych lub rolnych, a zaistniałaby taka konieczność, to wówczas zmiany wymaga cały plan. Procedura taka jest przewidziana w prawie zagospodarowania przestrzennego, jest jednak bardzo skomplikowana i pochłania dużo wysiłku, co z punktu widzenia inwestora nie jest rozwiązaniem korzystnym. Dodatkowo, w sytuacji braku planu (o czym była mowa wyżej), wyłączenie takie może być w ogóle niemożliwe.

Uwaga: Jeżeli działka na której będzie budowany dom leży na terenie miasta, działka automatycznie jest działką budowlaną i nie wymaga odrolnienia. Oczywiście jeżeli z warunków zabudowy lub miejscowego plany wynika, że jest to działka przeznaczona na cele budowlane.

_________________________________________________________________________________________________

5. Architekt adaptujący przygotowywuje WNIOSEK O WŁĄCZENIE SIĘ DO DROGI.

Wnionek wraz z mapką na której został zaznaczony wjazd należy włożyć w 2 egzemplarzach do właściciela drogi (np. do Zarządu Dróg Powiatowych - jeżeli droga jest powiatowa).

________________________________________________________________________________________________

6. Architekt adaptujący dostosowuje CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ.

________________________________________________________________________________________________

7. Architekt adaptujący dostosowuje ANALIZĘ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

 

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do newsa (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.