POZOLENIE NA BUDOWĘ:

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118). Rozporządzenia Ministra transportu, budownistwa i gospodarki morskiej/p>

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Poz.462).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

- Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta

- Wydział Urbanistyki i Architektury

 

Termin:

- 65 dni

- W sprawach prostych, pozwolenia na budowę wydawane są w terminach krótszych.

 

Opłaty:

- zwolniony z opłat

 

Tryb odwoławczy:

- 14 dni od daty jej doręczenia.- Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego,- Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami) oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienia uczestników procesu budowlanego, wraz z charkterystyką energetyczną budynku

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z określonym wzorem,

- decyzję WZ, jeżeli jej uzyskanie było wymagane ze względu na brak planu miejscowego,

- inne dokumenty określone w prawie budowlanym, jeżeli są wymagane ze względu na charakterystyczne miejsce usytuowania wznoszonych obiektów lub ich charakter (tereny zamknięte, obiekty górnicze).

Decyzja WZ jest wydawana w trybie przewidzianym przez przepisy postępowania administracyjnego i prawa zagospodarowania przestrzennego, które m.in. przewidują, iż postępowanie w tej sprawie może być zawieszone na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy w sytuacji, gdy:

- rada gminy nie podjęła w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, albo

- w okresie zawieszenia postępowania, tj. maksymalnie 12 miesięcy trwania tego stanu, nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Dodatkowe informacje:

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z nowymi kompetencjami, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Niezależnie od powyższego, z osobnym wnioskiem, inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Ostateczne pozwolenie na budowę oraz otrzymanie dziennika budowy upoważnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę:

Stosownie do prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej, niezaskarżalnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ

- starostę albo prezydenta miasta.

Prawo budowlane wymienia jednak szereg robót, których prowadzenie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Należy do nich m.in.:

•    wznoszenie obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną,

•    wznoszenie wolnostojących budynków gospodarczych,

•    wznoszenie wiat i altan o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach oraz do 35 m2 poza granicami miast,

•    wykonywanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych do budynków,

•    konstruowanie określonych rodzajów zatok parkingowych,

•    szereg robót remontowych i związanych z przebudową istniejących obiektów.

Część robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wymaga - przed terminem ich rozpoczęcia - zgłoszenia właściwym organom administracji publicznej. Do robót można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, lecz nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac budowlanych.Niekiedy wydanie pozwolenia na budowę może być uzależnione od uprzedniego uzyskania przez inwestora wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, np. pozwolenia na prowadzenie robót na obszarze drogi publicznej, co może wynikać z konieczności zajęcia części tej drogi na czas prowadzenia prac budowlanych (wiąże się to również z określonymi opłatami).

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę:

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję WZ, jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia został złożony w okresie ważności tej decyzji.Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Tak więc, jeżeli planowana inwestycja składa się z więcej niż jednego obiektu, mogącego samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, inwestor musi przedstawić projekt zagospodarowania terenu dla całej inwestycji.W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ określa, w razie potrzeby, szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, szczegółowe wymagania nadzoru na budowie, a także może zamieścić informację o obowiązkach i warunkach związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektu.Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

 

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:

W przypadku odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia, jeżeli zmiany te mają charakter istotny, wymagane jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Procedura jest w tym przypadku taka sama, jak przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Jeżeli odstąpienie od projektu lub innych warunków pozwolenia ma charakter nieistotny, wówczas nie jest wymagane uzyskanie decyzji o zmianie tego pozwolenia, z zastrzeżeniami przewidzianymi w prawie budowlanym, które odnoszą się do charakterystycznych właściwości prowadzonej budowy, jej obszaru oraz podstawowych cech wznoszonego obiektu.

 

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę:

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana w trybie przewidzianym przez przepisy postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniami przewidzianymi w prawie budowlanym.Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są z jednej strony inwestor, z drugiej zaś właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia wydaje się kwestia pełnomocnictwa w całym procesie budowlanym, a w szczególności na etapie występowania o wydanie pozwolenia na budowę. Często bowiem pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej inwestora jest udzielone dla biura architektonicznego lub innej firmy inżynieryjnej, które są osobami prawnymi. Tymczasem z mocy przepisów postępowania administracyjnego pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna.

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do artykułu (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.