28.06.2015r. - Wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

 

Jeżeli obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki będzie wymagane jedynie ZGŁOSZENIE BUDOWY. Do takiego zgłoszenia dołącza się:

- projekt budowlany

- projekt zagospodarowania działki

- inne dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę.

DEFINICJA z ustawy Prawo budowlane "obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony z otoczenia obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;"

 

Nie będzie trzeba dołączać do składanego projektu:

- Oświadczeń o możliwości dostarczeniu mediów do obiektu (zapewnienia dostaw energii, wody, gazu, ciepła czy odbioru nieczystości)

- Warunków przyłączeniowych dostawców mediów ( Warunki przyłączeniowe do sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych itp.)

- Oświadczenia od zarządcy drogi o możliwości wykonania zjazdu drogowego ( w wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich)

- Projektów instalacji zewnętrznych (przyłączy) oprócz  instalacji gazowej.

Nowelizacja umożliwia budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nie wyższe niż 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, bez konieczności pozwolenia na budowę, ale z koniecznością dołączenia do projektu budowlanego

Jednak warunki przyłączenia się do poszczególnych dostawców mediów będą weryfikowane na etapie zgłoszenia.

 

Inwestor będzie musiał być powiadomiony przez Urząd wciągu 14dni od złożenia wniosku o ewentualne uzupełnienie dokumentacji składanej do pozwolenia na budowę. Do tej pory nie było wyznaczonego takiego terminu na uzupełnienie braków w projekcie. Na pewno ten zapis zmobilizuje Urzędników do szybszej pracy.

Urząd będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw. Jeżeli nie wniesie sprzeciwy można rozpocząć budowę Nie będzie również obowiązku zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory Inwestor musiał co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego.

Zostanie również przyspieszony czas na wydanie zgody na użytkowanie. W przypadku braku sprzeciwu Urzędu  na oddawanie obiektów na podstawie zgłoszenia  skrócono okres oczekiwania na „milczącą zgodę na użytkowanie” z 21dni na 14 dni.

Powiększono również katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy np. garaże do 5 stanowisk, wiaty, place składowe, postojowe i parkingowe oraz stawy rybne  (nie jest to pełna lista). Do tej pory rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

W katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę znalazły się dodatkowe obiekty takie jak:

- wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

- parterowe garaże o pow. do 35m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 pow. działki,

- ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o pow. do 35m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 pow. działki,

- wiaty o pow. zabudowy do 50m2 sytuowanych na działce, na której już znajduje się budynek mieszkalny lub działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe;przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 pow. działki,

- wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. zabudowy do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 pow. działki,

- parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż jeden na 1000 m2.

- oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5 m3/dobę

- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości o pojemności do 10 m3

- zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogi wewnętrzne.

Ogólnie została również powiększona powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczych do 35m2 (do tej pory było do 25m2).

W zakresie robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, posłowie dodali m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości do 25 m.

 

informacja z www.gunb.gov.pl

 

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do newsa (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.