Uzyskanie pozwolenia na budowę jest prawem, a nie obowiązkiem Inwestora. Organ wydający pozwolenie na budowę nie może ograniczyć tego prawa, jeżeli projekt jest kompletny, a projektanci oświadczyli, że projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor określa zakres planowanych robót budowlanych we wniosku o pozwolenie na budowę.

a1db28fc2d5495fb8bdb7970d816bf0dbfb66fd5

Trzeba jednak pamiętać, że obiekt musi spełniać wymagania zawarte w atr. 5 ustawy Prawo budowlane. Podkreślenia wymaga fakt, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy czy aktach wykonawczych. W związku z powyższym do realizacji takich inwestycji (np. instalacji wewnętrznych) nadal zastosowanie znajdą przepisy techniczno-budowlane, w tym szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Dodatkowo jak wynika z art. 34 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Zgodnie zaś z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) wymagania rozporządzenia należy spełnić uwzględniając właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Projektant powinien się przy tym kierować przede wszystkim art. 5 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane, określającym wymagania, jakie musi spełniać obiekt budowlany. Tym samym, jeśli projektowany obiekt spełnia te wymagania bez instalacji wewnętrznych lub bez instalacji konkretnego rodzaju, projektant nie ma obowiązku zamieszczać ich w projekcie budowlanym. Ponadto instalacje te mogą być realizowane osobno bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy –Prawo budowlane.

Skorzystano z materiałów umieszczonych na stronie http://www.gunb.gov.pl

Zaloguj się, aby mieć możliwość oceniania.

Średnia ocena użytkowników: 0.00

Komentarze do newsa (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby mieć możliwość dodawania komentarzy.